ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ตั้งชื่อตามหลักทักษา

ทักษากับชื่อ

                ชื่อของคนเรานั้นมีอิทธิพลกับชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าชื่อใครมีตัวอักษรกาลกิณีอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะอับเฉา จะทำอะไรก็สำเร็จยาก มักจะเจอแต่อุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ส่วนทางด้านความรัก ก็มักจะพบกับความผิดหวัง เป็นหน้าที่ของนักพยากรณ์ ที่จะต้องช่วยแก้ไข โดยเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างดีที่สุด โดยยึดหลัก โหราศาสตร์และเลขศาสตร์

ความหมายของทักษา

 

บริวาร

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม คนรับใช้ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ลูกเลี้ยง เพื่อน ภรรยา สามี รวมถึงบุตรด้วย มุ่งเน้นทางด้านบุคคล มีผลทำให้มีคนรอบข้างมาก

อายุ

ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความชอบ การกิน การอยู่ การทำอาหาร สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อายุ จุดมุ่งหวังวัตถุประสงค์มาก พหูพจน์ มีผลทำให้สุขภาพดี อายุยืนยาว

เดช

ชื่อเสียง เกรียติยศ บรรดาศักดิ์ ต่ำแหน่งขั้น ไฟ ความมีอำนาจ วาสนา อันเป็นที่รวมแห่งบารมี ความเจริญ ความแข็ง ความกระด้าง ดื้อรั้น มีผลในเรื่อง มีอำนาจวาสนาบารมี เกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่ง

ศรี

บารมี การสั่งสมความดี ความสุขสบาย ทรัพย์สิน เงินทอง ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรื่อง ความเป็น สิริมงคล ความเกษมสำราญ ระเบียบแบบแผนที่ดี ความเบา ความว่าง ความช้า เรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ ส่งผลต่อตัวเราในเรื่องที่เป็น สิริมงคลแก่ชีวิต เงินทอง หลักทรัพย์ โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักและเมตตา

มูละ

หลักฐานทางเศรษฐกิจ การงาน ที่เกิด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ความมั่งคง ของเก่า แขกเก่า ทรัพย์เก่า มรดก สิ่งที่มีมาเป็นมาแต่เดิม ทุน มีผลทำให้มีหลักทรัพย์หลักฐานเพิ่มพูน

อุตสาหะ

ความขยันหมั่นเพียร ความมานะ พยายาม การตกแต่ง การปฏิสังขรณ์ การเรียน การทำงาน การขัดถู ทำให้เป็นเงามันวาว การไม่อยู่นิ่ง การเคลื่อนไหว  ส่งผลในเรื่องความเหนื่อย และการขวานขวาย เลี้ยงชีวิต

มนตรี

ผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย รวมถึงความได้รับการอุปถัมภ์ ช่วยเหลือจากผู้อื่น

กาลกิณี

ความไม่เป็นมงคล ความเลว ความชั่วร้าย ความไม่ดี ความหายนะ อุปสรรคต่างๆ ทุกข์โศก โรคร้าย การถูกดูหมิ่น ความอับโชค ไร้ทรัพย์สิน โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นศัตรู และอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

 

 

ทักษาอักษรประจำวันเกิด
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันอาทิตย์ ถึง 05.59 น. ของวันจันทร์ นับเป็นวันอาทิตย์

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันอาทิตย์

อักษรที่เป็น บริวารสระ           อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

อักษรที่เป็น อายุ                    ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็น เดช                    จ ฉ ช ฌ ญ

อักษรที่เป็น ศรี                      ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็น มูละ                   ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรที่เป็น มนตรี                 ย ร ล ว

อักษรที่เป็น กาลกิณี              ศ ษ ส ห ฬ อ

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันจันทร์ ถึง 05.59 น. ของวันอังคาร นับเป็นวันจันทร์

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันจันทร์

อักษรที่เป็น บริวารสระ           ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็น อายุ                    จ ฉ ช ฌ ญ

อักษรที่เป็น เดช                    ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็น ศรี                      ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น มูละ                   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            ย ร ล ว

อักษรที่เป็น มนตรี                 ศ ษ ส ห ฬ อ

อักษรที่เป็น กาลกิณี              อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันอังคาร ถึง 05.59 น. ของวันพุธ นับเป็นวันอังคาร

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันอังคาร

อักษรที่เป็น บริวารสระ           จ ฉ ช ฌ ญ

อักษรที่เป็น อายุ                    ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็น เดช                    ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น ศรี                      บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรที่เป็น มูละ                   ย ร ล ว

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            ศ ษ ส ห ฬ อ

อักษรที่เป็น มนตรี                อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

อักษรที่เป็น กาลกิณี              ก ข ค ฆ ง

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันพุธ ถึง 17.59 น. ของเย็นวันพุธ นับเป็นวันพุธกลางวัน

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันพุธกลางวัน

อักษรที่เป็น บริวารสระ           ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็น อายุ                    ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น เดช                    บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรที่เป็น ศรี                      ย ร ล ว

อักษรที่เป็น มูละ                   ศ ษ ส ห ฬ อ

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

อักษรที่เป็น มนตรี                ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็น กาลกิณี              จ ฉ ช ฌ ญ

 

ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันพุธ  ถึง 05.59 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี  นับเป็นวันพุธกลางคืน

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันพุธกลางคืน

อักษรที่เป็น บริวารสระ            ย ร ล ว

อักษรที่เป็น อายุ                    ศ ษ ส ห ฬ อ

อักษรที่เป็น เดช                    อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ

อักษรที่เป็น ศรี                      ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็น มูละ                   จ ฉ ช ฌ ญ

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็น มนตรี                 ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็น กาลกิณี              บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันพฤหัสบดี  ถึง 05.59 น. ของเช้าวันศุกร์ นับเป็นวันพฤหัสบดี

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันพฤหัสบดี

อักษรที่เป็น บริวารสระ            บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  

อักษรที่เป็น อายุ                    ย ร ล ว  

อักษรที่เป็น เดช                    ศ ษ ส ห ฬ อ          

อักษรที่เป็น ศรี                      อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ     

อักษรที่เป็น มูละ                   ก ข ค ฆ ง              

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            จ ฉ ช ฌ ญ             

อักษรที่เป็น มนตรี                 ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ        

อักษรที่เป็น กาลกิณี              ด ต ถ ท ธ น          

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันศุกร์  ถึง 05.59 น. ของเช้าวันเสาร์ นับเป็นวันศุกร์

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันศุกร์

อักษรที่เป็น บริวารสระ            ศ ษ ส ห ฬ อ                          

อักษรที่เป็น อายุ                    อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ                     

อักษรที่เป็น เดช                    ก ข ค ฆ ง                              

อักษรที่เป็น ศรี                      จ ฉ ช ฌ ญ             

อักษรที่เป็น มูละ                   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                        

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            ด ต ถ ท ธ น          

อักษรที่เป็น มนตรี                บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  

อักษรที่เป็น กาลกิณี              ย ร ล ว                  

 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันเสาร์  ถึง 05.59 น. ของเช้าวันอาทิตย์ นับเป็นวันเสาร์

หมวดทักษาในหลักทักษาของวันเสาร์

อักษรที่เป็น บริวารสระ            ด ต ถ ท ธ น                                          

อักษรที่เป็น อายุ                    บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                                  

อักษรที่เป็น เดช                    ย ร ล ว                                                  

อักษรที่เป็น ศรี                      ศ ษ ส ห ฬ ฮ                          

อักษรที่เป็น มูละ                   อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ                                     

อักษรที่เป็น อุตสาหะ            ก ข ค ฆ ง              

อักษรที่เป็น มนตรี                 จ ฉ ช ฌ ญ

อักษรที่เป็น กาลกิณี              ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ        


 

 

 

 

 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006873